Search:

วิธีการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา

October 10th, 2015

จากผลสำรวจพบว่าการส่งเสริมให้พนักงานภายในองค์กรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ช่วยให้พนักงานมีอารมณ์ดีขึ้น และเกิดความผูกพันธ์สนิทสนมกับเพื่อนร่วมงานมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีผลทางด้านการตลาด ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ใช้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรได้อีกด้วย กิจกรรมที่เห็นได้บ่อยๆ เช่น ปลูกป่า การเข้าเยี่ยมบ้านพักคนชรา บริจาคสิ่งของบ้านเด็กกำพร้า สถานสงเคราะห์สัตว์จรจัด เป็นต้น ซึ่งแนวทางสำหรับจิตอาสาในองค์กร มีดังนี้

1.รู้ถึงรายละเอียดองค์กร เพื่อสร้างกิจกรรมขึ้นมาให้สอดคล้องกับแนวทางขององค์กร อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในบุคลากรในองค์กรให้คิดไปในทางเดียวกัน ให้ยึดเหนี่ยวด้วยแนวคิดเดียว เพื่อที่จะได้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง ทำให้พนักงานมีแนวคิดเดียวกัน

2.หาเหตุผลที่แท้จริงในการให้พนักงานเรานั้นเข้าร่วม สร้างภาพลักษณ์ของการทำกิจกรรมให้ออกมาดูสนุกสนานไม่น่าเบื่อ บรรดาหัวหน้าและผู้บริหารก็ควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการลงไปเข้าร่วมโดยที่ไม่แบ่งเรื่องตำแหน่งการทำงาน

3.ลองคิดหาแนวทางใหม่ๆ หรือโจทย์ใหม่ๆ ให้กับกิจกรรมอยู่เสมอ ให้ความสำคัญกับบรรดาผู้เข้าร่วมหน้าใหม่ๆ ให้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมและเกิดความประทับใจในครั้งแรกด้วย โดยพยายามหากิจกรรมที่ทุกคนได้มีโอกาสทำงานร่วมกัน เพื่อให้คนกลุ่มนี้สนิทสนมกับคนกลุ่มเดิมที่มีอยู่แล้ว หากมีแต่กิจกรรมเดิมๆ สถานที่เดิมๆ แล้วนั้นกิจกรรมจิตอาสาในองค์กรคงน่าเบื่อไม่ใช่น้อย

4.สำรวจความพึงพอใจ ทำแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมจิตอาสาจากทั้งฝั่งพนักงานของเราเอง รวมไปถึงผู้คนในชุมชนที่เราเข้าไปทำกิจกรรม  และมีสิ่งใดที่ควรต้องปรับปรุงบ้าง เพื่อที่จะวางแผนถึงกิจกรรมจิตอาสาในปีต่อไปว่ามีสิ่งใดที่ควรต้องมาปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นบ้าง จนสุดท้ายนำแผนเหล่านี้มาปรับเป็นโครงสร้างของการจัดกิจกรรมเพื่อให้ง่ายต่อการจัดกิจกรรมขึ้นในครั้งต่อๆ ไป

การจะจัดกิจกรรมจิตอาสาในองค์กรได้นั้นต้องกำหนดจุดเป้าหมายให้ชัดเจนก่อน จากนั้นจึงผลักดันให้พนักงานมีแรงบันดาลใจในการเข้าร่วม และปรับเปลี่ยนกิจกรรมบ่อยๆ และสร้างประสบการณ์ที่ดีสำหรับทุกๆฝ่ายผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทั้งหมด