Search:

การบริหารจัดการภัยพิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและระบบทวิภาคี

November 2nd, 2016

การเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เป็นผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาเชิงทุนนิยม ที่ตามมาด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างไร้ขีดจำกัด ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็ได้ส่งผลให้ ประเทศต่าง ๆ เกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่ เป็นบวก แต่ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงก็ได้สร้างความเสียหายให้กับประเทศต่างๆ เช่นกัน และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นลบ ผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดปัญหาในรูปแบบใหม่ๆตามมา โดยเฉพาะปัญหา ที่เห็นเด่นชัดนั้นก็คือ ปัญหาด้านภัยพิบัติ ซึ่งกำลังเป็นปัญหาที่ได้รับความสนใจของหลายประเทศ เนื่องจาก ในรอบทศวรรษที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ภัยพิบัติขนาดใหญ่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก สร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิต ทรัพย์สิน ระบบเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม ถ้าหากเราคิดเป็นมูลค่าเป็นตัวเงินก็มีมูลค่าเป็นจำนวนมหาศาล ยังไม่นับรวมถึงความเสียหาย ที่ไม่สามารถประเมินค่าเป็นตัวเงินได้ เช่น สภาพปัญหาทางจิตใจ เป็นต้น

%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1

หากจะกล่าวถึงภัยพิบัติทางธรรมชาตินั้น ความหมายของภัยพิบัติทางธรรมชาติ คือ มหันตภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันเป็นการนำมาซึ่งการทำลายล้างทั้งชีวิตและทรัพย์สิน และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพดั้งเดิม โดยยากที่จะคาดการณ์ได้

เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้น หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ก็ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการเร่งฟื้นฟูให้แก่ผู้ที่ประสบภัยพิบัติ อาทิเช่น เหตุการณ์ภัยพิบัติอุทกภัย หน่วยงานของภาครัฐก็มีส่วนที่จะช่วยเยียยาและมีมาตรการต่างๆออกมาช่วยบรรเทาสาธารณะภัยที่เกิดขึ้น

  1. มาตรการช่วยเหลือระยะเร่งด่วน 3 ข้อ คือ การช่วยเหลือค่าเสียหายด้านที่พักอาศัยและทรัพย์สินที่เสียหาย
  2. มาตรการฟื้นฟูเกษตรกรและประชาชนหลังน้ำลดที่กำหนดให้เงินชดเชยกับเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย
  3. มาตรการด้านการเงินและการคลังจะมีมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป และจำหน่ายหนี้สูญทันทีหากลูกหนี้เสียชีวิต ขยายเวลาชำระหนี้และงดคิดดอกเบี้ย การให้สินเชื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต การขยายเวลาชำระหนี้สำหรับลูกหนี้เดิม รวมทั้งการให้เงินช่วยเหลือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูจากปัญหาอุทกภัย
  4. มาตรการฟื้นฟูโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ได้รับความเสียหาย
  5. มาตรการป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยพิบัติในระยะยาวที่ต้องเร่งปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเตือนภัยพิบัติ เร่งรัดระบบประกันภัยพืชผลทางเกษตรจากภัยธรรมชาติ

%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%89

ในทางด้านทวิภาคี องค์การสหประชาชาติได้สนับสนุนให้เกิด ISDR หรือ International Strategy for Disaster Reduction ที่มีวัตถุประสงค์หลักที่การสร้างความร่วมมือในระดับนานาชาติเพื่อการป้องกันและการลดภัยพิบัติทางธรรมชาติร่วมกัน

เราจะเห็นได้ว่าเรื่องภัยพิบัติเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัว และไม่ใช่แค่ในประเทศไทยที่ตื่นตัวในการร่วมกันป้องกันภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้เสมอ ยังรวมไปถึงทั่วโลกที่ร่วมมือกันป้องกันภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกับโลกของเรา

%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a7