Search:

ธุรกิจและองค์กรที่ช่วยเหลือชุมชนมีมากขึ้นทุกวัน

March 24th, 2014

pich5

ตลอดระยะเวลาที่เราดำเนินธุรกิจในประเทศไทย มีส่วนร่วมสร้างกิจกรรมในชุมชนที่เราเข้าไปดำเนินงานอยู่อย่างต่อเนื่องทั้งในพื้นที่สัตหีบ สงขลา และนครศรีธรรมราช รวมไปถึงพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศไทยอีกด้วย โดยเราได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานราชการและองค์กรท้องถิ่นต่าง ๆ จนทำให้สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนเหล่านั้นด้วยดีเสมอมาในประเทศไทย เราสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นหลากหลายรูปแบบ อาทิ การเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนด้านการพัฒนาการศึกษาของไทย การให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนไทย การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และกิจกรรมการกุศลเพื่อการพัฒนาสังคมด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเน้นการพัฒนาสังคมไปในด้านต่างๆ โดยใช้กลยุทธ์ 4 “E” คือ การศึกษา หรือEducation สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน หรือ Environment & Energy Conservation การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต หรือ Economic Development และ การส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ Employee Volunteerism and Engagement  การมุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรที่ดี โดยเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดและไว้วางใจกัน ทั้งกับชุมชน รัฐบาล บริษัทร่วมทุน และลูกค้า เพื่อร่วมส่งเสริมเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนและประเทศไทยที่บริษัทฯ ดำเนินงาน

ได้ร่วมมือกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนในการริเริ่ม โครงการ “พลังใจ พลังคน เพื่อชุมชนเข้มแข็ง” โดยได้ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับ 50 หมู่บ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมวินัยทางการเงินทั้งระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน ด้วยการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านหรือธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน เสริมสร้างความสามารถในการประกอบอาชีพให้กับทุกครัวเรือนทั้งอาชีพหลักและอาชีพรอง สนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนในชุมชน และส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน อย่างยั่งยืน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของโลกถือเป็นภารกิจสำคัญ รวมถึงการมุ่งมั่นพัฒนาและรักษาแหล่งทรัพยากรพลังงานของไทยและทั่วโลกให้มีความปลอดภัยและมีเสถียรภาพสูงสุด

ได้ดำเนินโครงการธนาคารป่าไม้รอบเขตวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โครงการ “ป่ารักษ์ทะเลสาบ” เพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนรอบทะเลสาบสงขลา สนับสนุนโครงการพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติกองทัพบกโครงการ “การจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์ปะการังรอบเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี” กับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ และโครงการ “รักษ์ป่าชายเลน ตามแนวพระราชดำริ” ในจังหวัดสงขลา อีกทั้งยังได้จัดทำหนังสือการ์ตูนเพื่อรณรงค์ให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า โดยแจกให้กับโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ