Search:

เครือข่ายช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรม

October 29th, 2014

การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

ในชนบทเขตยากจนและไม่ได้รับความเป็นธรรมในปัญหากฎหมาย โดยจะมีทนายความ ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์และนักศึกษาของคณะนิติศาสตร์เป็นบุคลากรประจำคอยให้บริการ หากจำเป็นต้องดำเนินคดีในชั้นศาล ทางสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแก่ประชาชนจะจัดทนายความเข้าช่วยเหลือว่าความโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยได้ดำเนินการตามแนวนโยบายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การพิจารณาพื้นที่เป้าหมายดำเนินงาน โดยนำเอาปัญหาที่แท้จริงของคนในท้องถิ่นที่แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคและแต่ละพื้นที่เป็นตัวกำหนดพื้นที่ปฏิบัติการ โดยสำนักงานอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งจัดตั้งสำนัก งานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนประจำจังหวัดขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศเป็นการให้บริการฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายยกเว้นค่าธรรมเนียมในชั้นศาลที่ต้องเสียตามกฎหมาย

การที่จะช่วยเหลือดำเนินคดีให้แก่ประชาชนผู้มายื่นคำร้องขอให้ช่วยเหลือทางกฎหมายจะต้องพิจารณาว่า ผู้มาขอความช่วยเหลือมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 78 หรือไม่ กล่าวคือ จะต้องพิจารณาว่า ประชาชนผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายจะต้องเป็นผู้ยากไร้ และไม่ได้รับความเป็นธรรม ในทางปฏิบัติกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายจะต้องพิจารณาเรื่องว่า ผู้มาร้องขอความช่วยเหลือจะต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ประการ คือเป็นผู้ยากไร้ และไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงจะสั่งรับให้ความช่วยเหลือในชั้นดำเนินคดี ถ้าเป็นทางแพ่งก็จะดำเนินคดีอย่างคนอนาถาให้ และเมื่อศาลไต่สวนคำร้องเห็นว่า ไม่อนาถาจริง ทนายความอาสาสมัครผู้รับผิดชอบคดีนั้นๆก็จะรายงานกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เพื่อพิจารณาสั่งงดการให้การช่วยเหลือและแนะนำให้ผู้ร้องไปจ้างทนายความดำเนินคดีเอง

การจัดฝึกอบรมให้ชุมชนมีทักษะในการใช้กฎหมาย

ภาคปฏิบัติและมีคุณธรรมในการใช้วิชาชีพนักกฎหมาย อบรมและปลูกฝังให้ตระหนักถึงภาระหน้าที่อันจะสร้างความเป็นธรรมในสังคม การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน โครงการเสริมทักษะของนักศึกษาในด้านกฎหมายปฏิบัติ โครงการเสวนาทางวิชาการและการพิมพ์หนังสือกฎหมายสำหรับประชาชน ขอบเขตของวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนที่ยากจนในสังคมได้รับความยุติธรรมเสมอภาคกัน เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป