Search:

องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อการทําประโยชน์ให้กับสังคม

December 18th, 2014

องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร หรือมูลนิธิที่ช่วยสนับสนุน โดยมีความร่วมมือกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านศาสนา ด้านศิลปะ ด้านการศึกษางานวิจัยต่างๆ หรือทางด้านการกุศล โดยการทำงานทั้งหมดขององค์กรจะไม่มีจุดมุ่งหมายทางด้านพาณิชย์ ซึ่งมีจุดประสงค์ในเชิงพาณิชย์ ไม่หาผลประโยชน์เข้าสู้องค์กร แต่มีรายได้มาจากค่าลงทุน ค่าอบรม ค่าบำรุงสมาชิก ค่ากิจกรรมต่างๆ หรือได้มาจากการบริจาคปัจจุบันองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรนั้นได้รับการยอมรับจากภาครัฐและประชาชน เพราะองค์กรเหล่านี้ช่วยส่งเสริมทางด้านต่างๆให้กับประเทศชาติ เพราะ ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยองค์กรเหล่านี้จะมีหน้าที่เป็นตัวกลางการช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นการรับบริจาค และกระจายเงินบริจาคไปตามพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ หน่วยงานที่ไม่หวังผลกำไร นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากในชุมชน มีส่วนทำให้ชุมชนเกิดความเจริญรุ่งเรือง

ทั้งนี้เพื่อใหการใช้เงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้สนับสนุน ทางองค์กรอาจนําระบบกองทุนเข้ามาช่วยในการบริหารและควบคุมการดําเนินงาน รวมถึงได้นําระบบบัญชีกองทุนมาใช้ในจัดทําบัญชี และรายงานทางการเงิน เพื่อให้สมาชิก บุคคลทั่วไป รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวของได้รับทราบถึงฐานะทางการเงิน รายได้รายจ่าย ขององคกรนั้นๆ โดยระบบบัญชีกองทุนจะมีความใกล้เคียงกับระบบบัญชีขององค์กรธุรกิจทั่วไป แต่อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างในบางเรื่องที่จะต้องมีการปรับวิธีการบันทึก บัญชีให้มีความสอดคล้องกับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรในแต่ละองค์กร

จะเห็นได้ว่าองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรในแต่ละองค์กรนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องระดมทุนด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อหารายได้มาสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ดังนั้นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรจึงมีความสำคัญต่อการเสรอมสร้างทางด้านต่างๆให้กับประเทศชาติเป็นอย่างมาก เนื่องจากองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรมีหน้าที่เป็นตัวกลางในการช่วยเหลือ ตัวอย่างองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไร คือ องค์กรพัฒนาเอกชน กองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย ที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือชุมชนให้เข้มแข็ง ซึ่งนับว่าเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น