Search:

จิตอาสาพัฒนาตน เพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่น

July 11th, 2015

จะเห็นอยู่ว่าเป็นธรรมดาที่คนเราจะคิดถึงตนเองก่อน และประโยชน์ตนย่อมสำคัญกว่าประโยชน์ผู้อื่น แต่ทว่า สำหรับคนบางคนแล้วเขากลับให้น้ำหนักแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน แม้คนทั่วไปจะมีความเห็นแก่ตัวอยู่บ้าง แต่คนบางคนก็ยอมสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ผู้อื่นหรือส่วนรวมที่เห็นว่า ยิ่งใหญ่กว่า เขาย่อมจะได้รับความเอิบอิ่มแช่มชื่นใจเป็นผลในเบื้องตน ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีน้ำใจหรือมีจิตอาสาด้วย อีกทั้งผลของการเสียสละอย่างนั้นๆ ทำให้เขาสามารถพัฒนาชีวิตจิตใจตนเองให้สูงขึ้น โอกาสดีต่างๆ ย่อมเข้ามาเพราะการมีจิตใจคิดเพื่อผู้อื่น คนเห็นแก่ตนเองอยู่ที่ใดก็มีแต่จะสร้างปัญหาวุ่นวายให้เกิดแก่ที่นั้น ส่วนผู้ที่เห็นแก่ส่วนรวมอยู่ในที่ใดย่อมจะสร้างความสงบและเจริญรุ่งเรืองให้เกิดขึ้นแก่ที่นั้นๆ สังคมที่มากด้วยคนที่เห็นแก่ตนเองย่อมหากความสงบได้ยากนัก การหวังได้น้ำใจจากใครโดยที่ไม่ยอมสละให้ผู้อื่นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งและเป็นไปได้ยากนัก ดังจะเห็นตัวอย่างได้ง่ายๆ ว่า คนดีทั้งหลายต่างยกย่องและยินดีสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่มีน้ำใจงาม ผู้ซึ่งทำสิ่งต่างๆ เพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลเพื่อตนเอง แต่ให้ความสนใจน้อยกว่านั้นยิ่งนักต่อผู้วันๆ ที่มุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตนเองเพียงอย่างเดียว ดังนั้น หากเราเข้าใจชัดในเรื่องนี้แล้ว เราย่อมยินดีสละตนเองเพื่อผู้อื่น และในบางกรณีเราก็ยินดีเสียสละแม้ชีวิตของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความทุกข์ทางใจล้วนเนื่องมาจากความยึดติดถือมั่นในเรื่องตัวตนทั้งสิ้น การละวางความทุกข์ร้อนอันเนื่องด้วยตัวตนเป็นเหตุนั้นจะต้องผ่านเส้นทางของการอุทิศตนเองเพื่อผู้อื่นอย่างเลี่ยงไม่ได้ ไม่มีหนทางอื่นเลยที่เราจะสละทุกข์ใจอันเนื่องจากการยึดมั่นถือมั่นได้เลยโดยไม่ผ่านการทำสิ่งต่างๆ เพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลเพื่อตนเอง

ดังนั้น ผู้ที่เสียสละตนเองเพื่อผู้อื่นย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้เพียรเพื่อสละละวางตัวตนหรือความทุกข์ที่เนื่องด้วยตนเองไปด้วยเช่นกัน คือ การทำเพื่อผู้อื่นด้วยความเสียสละนั้นที่แท้แล้วก็คือการทำเพื่อตนเอง เป็นการสร้างประโยชน์แก่ตนเอง ส่วนการทำอะไรเพื่อตนเองโดยไม่สนใจประโยชน์สุขของผู้อื่นเลยนั่นก็คือการทำลายประโยชน์ของตนเอง