Search:

การทำงานอาสากับผลกระทบต่อสังคม

January 29th, 2015

การทำงานอาสาเป็นกิจกรรมที่เอาประโยชน์ของผู้อื่น โดยตั้งใจที่จะส่งเสริมสิ่งที่ดีๆ หรือปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทำงานอาสามีหลายรูปแบบที่ใครๆก็ทำได้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่อาสาสมัครจำนวนมากได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษในงานที่ตนทำเช่น ในด้านการแพทย์ การศึกษา การกู้ภัยในยามฉุกเฉินอาสาในยามที่เกิดภัยธรรมชาติและอื่นๆทั้งนี้การทำงานอาสาอาจทำได้หลายทางและอาจแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ เช่นการทำงานอาสาเป็นทุนทางสังคมการทำงานอาสาที่ใช้ทักษะเป็นฐานการทำงานอาสาทางอินเตอร์เน็ดการทำงานอาสาด้านสิ่งแวดล้อมการทำงานอาสาในโรงเรียน

ผลกระทบของการทำงานอาสาต่อสังคม
โครงการอาสาสมัครมีส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาโดยทำให้สังคมดีขึ้น เข้มแข็งขึ้นทำให้องค์กรสามารถมีอิทธิพลต่อนโยบายทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและปรับปรุงความมั่นคงในการดำรงชีวิตทั้งนี้มีผลกระทบเช่น
1.โครงการอาสาสมัครเสริมเสียงของสังคมให้เข้มแข็งด้วยการรองรับความต้องการของผู้ร่วมงานในต่างประเทศด้วยการตอบสนองส่งคนไปเข้าโครงการอาสาสมัครช่วยเหลือองค์กรนั้นๆเสริมคุณภาพของความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานในต่างประเทศ ช่วยเพิ่มความเข้าใจต่อปัญหาที่ผู้ร่วมงานเผชิญในโลกที่กำลังพัฒนาและยังช่วยสร้างโอกาสสำหรับการผลักดันร่วมกัน การผนึกพลัง การเป็นหุ้นส่วนร่วมกันทำงานใหม่ๆ และตลาดใหม่ๆ
2.โครงการอาสาสมัครสนับสนุนชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ โดยการเอื้ออำนวยการเป็นหุ้นส่วนร่วมงานกันที่เสริมการมีส่วนร่วมให้เข้มแข็ง ทำหน้าที่สร้างความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนในและระหว่างประเทศกำลังพัฒนาและยังทำหน้าที่เป็นตัวเร่งในการระดมชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา รวมทั้งเอื้ออำนวยต่อการใช้วิธีการแบบมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์เศรษฐกิจสังคมของชุมชน
การทำงานอาสานับได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่มีการช่วยเหลือสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยังช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกได้หากทุกภาคส่วนร่วมมือกัน และจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อรัฐบาลทั่วโลกสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้ความรักเพื่อนมนุษย์และการอุทิศตัวเพื่อประโยชน์ เพียงเท่านี้ก็จะสามารถช่วยให้ประเทศชาติมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น