Tag Archive for 'กันแดด'

วัสดุอุปกรณ์เพื่อกันแสงอาทิตย์ด้วยเต็นท์พับได้

ไทย เป็นเมืองเขตร้อน แสงอาทิตย์ที่ส่องมา มีความร้ายแรงเป็นอันมาก  อีกทั้ง รังสีหลายอย่าง ที่มาพร้อมแดด มีผลทำให้เกิดปฏิกิริยาพร้อมทั้งหนัง  รวมถึงดินฟ้าอากาศที่ร้อนอบ และฝนฟ้าที่ไม่ตกตามฤดู คือปัญหามากๆ เพราะด้วยผู้จำหน่าย ตามตลาดนัด ไม่มีหลังคาปิดคลุม เต็นท์พับได้ ส่วนหนึ่งของ www.jthtent.com จึงเป็นอีกหนทางหนึ่งที่มีความเหมาะสม ในการปกปักรักษาความร้อนจากแสงแดด และยังมีความสะดวกในการย้ายไปในที่ต่างๆ อาจพับเก็บและแบได้   ซึ่งอุปกรณ์เต็นท์พับได้ มีหลายหลากคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบเต็นท์ รวมถึง ผ้าหลังคาเต็นท์ ที่มีให้คัดเลือกมากมายหลายแบบ  แต่ที่มีใช้กันในบ้านเรา ก็จะมีเช่นนี้ รูปร่างเต็นท์พับได้ มีหลายคุณสมบัติ ควรสังเกตดังต่อไปนี้ ความหนักเบาของโครงร่างเต็นท์พับได้ ความหนักเบาโครงร่างยิ่งมาก ยิ่งทนทาน ประกบ (มี/ไม่มี) ของเต็นท์พับได้ 2.1 แทบกันเหล็ก จุดแข็ง ช่วยเหลือไม่ให้โครงของเต็นท์พับได้ พังได้ง่ายๆ สิ่งบกพร่อง  ผ้าประทุนเต็นท์ส่วนมากจะเข้าในซอกของประกับเหล็ก เวลากางจะทำให้ผ้าฉีกขาดได้ง่าย 2.2 ประกับ PVC จุดเด่น  ช่วยไม่ให้โครงร่างของเต็นท์พับได้ หักได้ง่ายๆ  , แก้ปัญหาผ้าฉีกขาดเวลากาง ผ้าหลังคาเต็นท์ เนื่องด้วยเต็นท์พับได้ […]